خدمات مشاوره شرکت اعلانیرو:

  • مشاوره جهت آشنائی  و اطلاعات عمومی پروژه قوانین  مربوطه و در  صورت نیاز بازدید نیروگاه در حال کار.
  • مشاوره جهت انتخاب و خرید مولد
  • همکاری جهت اخذ مجوزهای احداث نیروگاه(موافقت نامه احداث- مجوز محیط زیست – تاییدیه شرکت گاز – آنالیز گاز منطقه – تاییدیه فنی مولد تاییدیه اتصال به شبکه - پروانه احداث)
  • تهیه گزارش و محاسبات CHP جهت اخذ تاییدیه فنی مولد
  • پیگیری عقد قرارداد خرید تضمینی برق سرمایه گذار با توانیر
  • پیگیری جهت اخذ پیش پرداخت از توانیر