اولین نیروگاه تولیدپراکنده ایران

کارفرما، مجری و بهره بردار اولین نیروگاه تولید پراکنده ایران - نظرآباد 1384

خدمات مشاوره

مشاوره جهت انتخاب و خرید مولد

مشاوره جهت اخذ مجوزهای احداث نیروگاه

اعلانیرو

شرکت اعلانیرو تامین کننده مولدهای گازی و دیزلی